XXV Noctura Fredes - Paüls GR7

Mesures Covid-19

Introducció

Aquest protocol pretén establir les recomanacions a seguir per a l’organització i celebració de la prova esportiva Marxa nocturna Fredes-Paüls 2021, que tindrà lloc dissabte 26 de juny als municipis de Fredes (sortida), Alfara de Carles (primera arribada a Caro) i Paüls (arribada final).

Aquesta prova tindrà lloc sempre i quan no ho impedeixin les restriccions fixades pel Govern.

Les recomanacions recollides en aquest document podran ser modificades segons les resolucions que estableixin les autoritats competents. Així doncs, tant la participació com les franges d’edat dels participants, quedaran subjectes a aquestes resolucions, si bé d’entrada no s’estableix cap limitació en aquests aspectes.

Objectiu

Establir les pautes a seguir durant la prova, evitar i minimitzar els riscos de contagi, propagació i possible rebrot de la COVID19. Informar i aconsellar a esportistes, organitzadors i persones relacionades amb la competició de les mesures sanitàries a adoptar, dirigides a iniciar l’activitat esportiva amb la màxima seguretat possible.

Recomanacions generals

Les i els esportistes i personal de l’organització han de seguir estrictament les pautes d’higiene personal, i de conducta social per evitar contagis.

No es recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius.

L’ús de mascareta és obligatori per a tothom i en tot moment. Només els i les esportistes durant la prova se la podran treure, tot i així l’hauran de portar posada mentre estiguin als calaixos de sortida i immediatament un cop arribin als avituallaments i a la zona d’arribada, tant a Caro com a Paüls.

Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals.

Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.

El distanciament de dos metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment.
Si qualsevol dels intervinents en l’esdeveniment manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar l’esdeveniment o bé posar-se en mans del personal sanitari.

Organització

Es designa com a responsable de seguretat i coordinador per a fer complir les recomanacions descrites en aquest document.

Dues hores abans de l’esdeveniment esportiu l’organització disposarà dels diferents espais muntants i perfectament delimitats.

No s’habilitaran espais comuns com poden ser vestidors i dutxes. Pel que fa als lavabos es trobaran desinfectats, tant a la zona de Caro (refugi UEC-Caro) com a la zona d’arribada a Paüls.

S’evitarà en tot moment les aglomeracions de persones, tant a la zona de sortida a Fredes com a les arribades a Caro i a Paüls.

El personal de l’organització haurà de passar un control de temperatura abans de l’esdeveniment.

Material específic

La situació excepcional fa que l’organització estigui dotada de:

Termòmetres de no contacte, mascaretes, gels hidroalcohòlics a disposició del personal de l’organització i participants de l’esdeveniment. El material estarà a la seva disposició en les zones de: recollida tarja sortida, calaix de sortida, arribada Caro, arribada Paüls.

També hi haurà tanques i cinta suficients per a delimitar els espais necessaris per a la competició, així com personal o voluntariat suficients per al control d’accessos a les diferents zones habilitades de la cursa.

Esportistes

  • Si té febre (> 37,5 ºC) o símptomes d’estar malalt no s’ha de presentar a l’esdeveniment.
  • Ha de respectar les mesures de protecció individuals i de distanciament (2 metres) en tot moment.
  • Ha d’anar sol/a a les zones de control de temperatura, comprovació de llicència i lliurament de dorsal, sortida…, per evitar aglomeracions.
  • Ha de presentar-se a la competició amb l’equipament esportiu posat i si s’escau portar roba de recanvi per canviar-se al cotxe, doncs no hi haurà vestidors ni dutxes.
  • Ha d’atendre en tot moment les indicacions del personal de l’organització.
  • Durant l’esdeveniment ha de portar el seu menjar i beguda i no compartir-lo amb altres esportistes. Haurà de portar un recipient propi per proveir-se de beguda en els diferents avituallament que hi haurà durant el recorregut.

Mesures genèriques abans de la competició

Zona de lliurament de dorsal i control de temperatura

Per accedir a la zona d’entrega de la cartolina de pas de l’esdeveniment s’establirà una zona de control de temperatura. Es prendrà la temperatura a tothom que hi vulgui accedir sigui esportista, membre de l’organització i altres persones vinculades amb l’esdeveniment.

Hi haurà persones voluntàries amb termòmetres i gel hidroalcohòlic. El control de temperatura es farà en un lloc al ombra i sempre abans de l’escalfament previ a la competició per no donar una lectura errònia.
S’impedirà l’accés a tota aquella persona que tingui febre (> 37,5 ºC).

Zona de lliurament de dorsal

S’habilitaran taules amb la suficient amplitud per garantir l’espai mínim de dos metres entre el personal de l’organització així com dels esportistes que realitzen les gestions de comprovació de la llicència i recollida del dorsal. Es posarà una pantalla de metacrilat transparent. A la taula hi haurà gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans abans de fer els tràmits oportuns. Es recomana l’ús de l’app per a la validació de la llicència per a evitar el contacte físic. Per descomptat, tothom anirà amb mascareta en tot moment.
Al personal voluntari de l’organització, se li proporcionarà mascaretes tipus FFP2.

Brífing participants

En aquest cas, donat que la sortida serà esglaonada, es mirarà de realitzar un brífing cada cop que hi hagi un calaix ple i a punt de sortir. No obstant, hi haurà un detall del brífing penjat a la web de l’esdeveniment.

Mesures específiques durant la competició

En tractar-se d’espais oberts, l’organització haurà de garantir que el públic no interfereix en la zones delimitades per als esportistes i voluntaris, tant a la sortida com a l’arribada i als diferents avituallaments.

Els participants podran fer el reconeixement del circuit o part d’ell si ho fan de forma individual.

La organització no es fa responsable de l’assistència de públic durant el transcurs de la prova.

La problemàtica més evident de les marxes per muntanya en línia és la sortida en massa dels participants. És per això que la zona de sortida serà el més àmplia possible, amb calaixos de dos metres d’amplada i disposats en fileres, on es situaran les i els esportistes de manera que es garanteix la separació de dos metres.

La sortida serà esglaonada de 17:30 a 18:00, encara que estarà oberta fins les 18:15 que sortirà l’escombra. Després de l’escombra les persones que facin la travessia serà sota la seva responsabilitat.

Es farà una sortida esglaonada en grups de fins a 20 participants, sempre i quan siguin d’un mateix GCE (Grup Convivència Estable).

Els i les esportistes hauran de portar mascareta mentre estiguin als calaixos de sortida i només se la podran treure un cop iniciada la marxa. A les arribades (Caro, Paüls) se la tornaran a posar un cop passada la zona de control de pas.

Els controls de pas intermedis seran amplis i estaran separats del públic amb cinta d’abalisament. A tots els controls hi haurà personal de l’organització.

A l’arribada, per tal d’evitar l’aglomeració dels participants, aquests s’hauran de retirar immediatament de la zona del control de pas cap a zones més perifèriques.

Zona avituallaments

A l’arribada als avituallaments es guardarà la distància de seguretat entre els participants. Si hi ha gent avituallant, s’esperarà a la distància de seguretat fins que aquests hagin acabat i hagin abandonat la zona. S’ha de tenir en compte que és una marxa no competitiva i per tant no hi ha cap pressa.

Els participants han de portar el seu recipient per poder avituallar líquid. Tots els elements de menjar estaran amb embolcall i seran d’us individual.

Les persones que no respectin les normes establertes seran expulsats de la prova i se’ls hi retirarà el dorsal de marcatge sense opció al retorn monetari de la inscripció.


Declaració de responsabilitat

Tots els participants hauran de portar el document de responsabilitat degudament complimentat i signat.


(Data de publicació 21/05/2021) Pot anar variant en els propers dies